Green tribology for energy savingOrganizers

  • Kazue Kurihara (Tohoku Univ.) / kurihara@tagen.tohoku.ac.jp
  • Shigeyuki Mori (Iwate Univ.) / mori@iwate-u.ac.jp