Surface texturing

Organizers

  • Koshi Adachi (Tohoku Univ.) / koshi@tribo.mech.tohoku.ac.jp
  • Shinya Sasaki (Tokyo Univ. of Science) / s.sasaki@rs.tus.ac.jp